A. OMAN OSAAMISEN TUOTTEISTAMINEN JA MYYMINEN
Tavoitteena on tunnistaa laaja-alaisesti oma osaaminen sen täysimääräiseksi hyödyntämiseksi sekä ammatillisen kehityssuunnittelun perustaksi: 1) osaamisen käsitteellinen sisältö ja komponointi: tuotannollis-tekniset kvalifikaatiot, mukautumiskvalifikaatiot, sosiokulttuuriset kvalifikaatiot, innovatiiviset kvalifikaatiot 2) laatu, laatuhajonta ja nopeus osaamisen mittareina 3) osaamisprofiilin määrittäminen: osaamisprofiilit, osaamisvaatimukset yhteistyöyrityksen tehtävässä, oma osaamisprofiili suhteessa tehtävän osaamisvaatimuksiin, henkilökohtaisten kehittämistarpeiden määrittäminen.

B. IHMINEN ORGANISAATIOSSA

Tavoitteena on muodostaa ymmärrys työyhteisön toimintamekanismien
keskeisistä elementeistä sekä antaa työkalut itsetuntemuksen kautta
operoida tuloksellisesti omana itsenään erilaisissa työyhteisöissä.
Sisältö:
- nykyaikainen esimiestyö
- itsetuntemus ja sen hyödyntäminen
- palaute ja jatkuva arviointi
- toisiaan valmentava työyhteisö
- itsensä kehittäminen
- työyhteisön ja johtamisen merkitys


C. ITSENSÄ JOHTAMINEN

- lähiopetus 1 pv
- verkko-opiskelu 15 h (www.ecamconsulting.fi/moodle)
- etäopiskelu: itseopiskelu, tehtävät ja palautekeskustelu kouluttajan kanssa
- 6 lähiopetuspäivää vastaava kokonaisuus sisältäen verkkomateriaalin, itseopiskelun sekä palautekeskustelut

1. Itsensä johtaminen
- mitkä ovat merkitsevät piirteeni johdettavana
- minkälaista johtamista haluan esmieheltäni?
2. Motivaatio työkentässä
- mitkä ovat yleiset motivaatio perustat
- millä seikoilla minua voi parhaiten motivoida?
3. Aika itsensä johtamisessa
- mitkä ovat suurimman aikasyöpöt
- miten minä saan itsestäni parhaan tuloksen irti ajassa?
4. Stressi tulostekijänä
- voiko stressin sietämistä opetella
- mikä on oma stressin sietoni ja voiko sitä kehittää?
5. Työn merkitys itselleni
- mistä työn merkitys muodostuu
- mikä on työn merkitys minulle?
6. Minä ja tulevaisuus
- mitä haluan tulevaisuudessa itseltäni
- mikä on etenemiseni tahtotilani saavuttamiseen?
7. Minä osaajana
- mitä osaamista työelämä haluaa ja minkälainen minä olen siinä.
- mitkä ovat henkilökohtaiset osaamiseni kehittämisalueet?
8. Kosmeettinen äly menestystekijänä
- mistä muodostuu kosmeettinen äly
- kuinka saavutan hyvän kosmeettisen älyn vaikutelman?
9. Kannustekeinot työelämässä
- millä keinoilla työssä voi rakentaa kannustamista
- mitkä ovat kannustekeinot, jotka minua eniten saavat liikkeelle?
10. Erilaiset työareenat
- mihin työkentät ja työmarkkinat ovat kehittymässä
- minkälaiset työareenat ovat minulle toimivimmat
11. Esimiestyö
- mikä on esimiestyön keskeinen osaamissisältö
- minkälaista esimieotetta minä toteutan
12. Tavoiteasetanta työelämässä
- mikä on tavoitteiden merkitys ja rooli
- miten varmistan tavoitteiden toteutumisen parhaiten esimiehenä?
13. Esimiestyön keinovalikko
- mitä keinoja esimiehellä on työpakissa?
- miten voin omaa esimiestyötäni kehittää?
14. Laatuajattelu työelämässä
- minkä näkökulmien kautta laatua voi tarkastella?
- mikä on työyhteisööni laatutaso ja miten sitä voisi kehittää?
15. Palvelun merkitys menestystekijänä
- mistä asiakkaalle toimiva palvelu muodostuu?
- mikä on oma henkilökohtainen palvelutaso ja miten sitä voin kehittää?