ECAMrekry - Toimihenkilö & Asiantuntija®
Lähiopetusohjelma - Pirkanmaa

A. OMAN OSAAMISEN TUOTTEISTAMINEN JA MYYMINEN
Tavoitteena on tunnistaa laaja-alaisesti oma osaaminen sen täysimääräiseksi hyödyntämiseksi sekä ammatillisen kehityssuunnittelun perustaksi: 1) osaamisen käsitteellinen sisältö ja komponointi: tuotannollis-tekniset kvalifikaatiot, mukautumiskvalifikaatiot, sosiokulttuuriset kvalifikaatiot, innovatiiviset kvalifikaatiot 2) laatu, laatuhajonta ja nopeus osaamisen mittareina 3) osaamisprofiilin määrittäminen: osaamisprofiilit, osaamisvaatimukset yhteistyöyrityksen tehtävässä, oma osaamisprofiili suhteessa tehtävän osaamisvaatimuksiin, henkilökohtaisten kehittämistarpeiden määrittäminen.

B. IHMINEN ORGANISAATIOSSA

Tavoitteena on muodostaa ymmärrys työyhteisön toimintamekanismien
keskeisistä elementeistä sekä antaa työkalut itsetuntemuksen kautta
operoida tuloksellisesti omana itsenään erilaisissa työyhteisöissä.
Sisältö:
- nykyaikainen esimiestyö
- itsetuntemus ja sen hyödyntäminen
- palaute ja jatkuva arviointi
- toisiaan valmentava työyhteisö
- itsensä kehittäminen
- työyhteisön ja johtamisen merkitys

C. ITSENSÄ JOHTAMINEN

1. Itsensä johtaminen
- itsensä johtamisen haasteet
- itsensä tunteminen: minkälainen johdettava minä olen ?
- aikatekijä itsensä johtamisessa: mihin aika menee ja miten ajankäyttöä  voin tehostaa ?
- tehtävälistoista apu: miten priorisointi ja varmistan asioiden toimivuuden ?

2. Minä esimiehenä
- mitä esimiestyössä tulee ottaa huomioon ?
- esimiestyön keskeiset osaamissektorit
- mikä tekee hyvän esimiehen ?
- miten toimisin esimiestöissä (analyysi ja siitä tehtävät johtopäätökset)
- esimiestyön keskeiset keinovalikot
- kannusteet
- henkilökohtaiset variaatiot
- henkillökohtaiset kehityskeskustelut ja tavoiteasetanta
- kyky toimia haasteellisissa tilanteissa

3. Oman elämän suunnittelu
- suunnitelmallisuus vs. ajelehtiminen
- oman osaamisen analyysi ja siinä kehitystarpeet
- henkilökohtainen tahtotila työelämässä ja sen keskeiset kiinnikkeet
- avainaskeleet työtulevaisuuteni kehittämisessä
- mikä minusta tekee tulevaisuuden menestyjän ?

4. Kosmeettinen äly työmenestyksen takana
- mitä on kosmeettinen äly ?
- missä kaikessa kosmeettinen äly näkyy
- vaikutelmaviestintä menestyksen perustana
- miksi kosmeettinen äly on niin tärkeätä työelämässä ?
- oman kosmeettisen älyn tilanneanalyysi
- kosmeettisen älyn kehittäminen

5. Palvelun ja osaamisen laatu menestystekijänä
- laatuajattelun eri näkökulmat ja niiden vaikutukset bisnesmenestykseen
- mitkä laatuelementit tekevät menestyksen
- edellytystekijöistä menestystekijöihin laatutyössä
- asiakasnäkökulma ratkaisee menestyslaadun
- palvelu laadun perustana
- oman yrityslaadun analyysi ja kehittäminen

D. PROJEKTINHALLINTA
Tavoitteena on antaa eväät projektinhallinnan keskeisimpiin aihekokonaisuuksiin:
- projektikokonaisuuden hallinta
- projektin yhteys yrityksen liiketoimintaan
- projektiorganisaation luominen
- projektin johtaminen, määrittäminen ja resurssointi
- projektin seurannan organisointi, projektin asettajan sitouttaminen

E. NETTIMARKKINOINTI JA SOME
Tavoitteena on antaa perustat tulokselliseen
yritystoimintaan sosiaalisessa mediassa ja antaa eväät sosiaalisen
median työkalujen menestykselliseen hyödyntämiseen sekä ohjastaa
myyntimaailmaan ja omien henkilökohtaisten myyntitaitojen
kehittymiseen.
Sisältö:
- yrityksen nettimaailma ja mistä kaikesta se muodostuu
- miten itse toimin hyvin netissä
- sosiaalisen median työkalut ja mihin kaikkeen ne toimivat (oma läppäri mukaan)
- tehokkaan internetmarkkinoinnin reseptit
- henkilökohtaiset vuorovaikutus- ja viestintätaidot
- sähköinen kaupankäynti