ECAMrekry – Junior Academy®
Lähiopetusohjelma - Varsinais-Suomi

Luentopäivät klo 9:00 – 16:00
Koulutuspaikka: Old Mill, Ruukinkatu 2, Turku

KOULUTUSOHJELMA:

A. Toiminnan ja talouden ohjaus
Yrityksen toiminnan ja talouden ohjaus (prosessit, mittaaminen)
Kouluttaja: Helena Mykrä

B. Sosiaalinen taitavuus työn menestystekijänä
Oman kommunikointityylin tunnistaminen Disc tyylin avulla
NLP taidot vuorovaikutuksessa
Kouluttaja: Tuomas Kumpula

C. Liiketoiminnan kokonaisuus
Yrityksen liiketoiminnan analysointi
Perustavoitteena on antaa valmiudet ja työkalut analysoida yritystä, ensivaiheessa omaa
yhteistyöyritystä; liiketoimintamallit ja –tyypit, liiketoiminnan analysointi käytännössä.
Case-tehtäviä; esittely, kommentit, ratkaisuvaihtoehdot
Kouluttaja: diplomi-insinööri Otto Härkönen

D. Nettimarkkinointi ja sosiaalisen median työkalut tänään
Tehokkaan internetmarkkinoinnin reseptit
Sosiaalisen median mahdollisuudet
Kouluttaja: Tuomas Kumpula

E. Yrityskulttuuri, johtamistavat
Yrityskulttuuri, johtamistavat ja ilmapiiri
Välittömänä tavoitteena luoda valmiuksia analysoida oman yhteistyöyrityksen kulttuuria ja
johtamistapoja: 1) tapa johtaa, tapa toimia: johto ja muu henkilöstö, henkilöstön
keskinäissuhteet, suhtautuminen asiakkaisiin ja yhteistyötahoihin, henkilöstön kehittäminen,
sopimuskäytännöt, tärkeät asiat, sisäinen rytmi, tabut, viestintä (ml. palautteen antaminen:
kuka, missä, milloin, kenelle, miten) 2) työntekijän / järjestelmän / asiakkaan / tuloksen
keskinäissuhteet.
Kouluttaja: kauppatieteiden maisteri Timo Rope

F. Osaamisen tuotteistaminen
Oman osaamisen tuotteistaminen ja myyminen
Tavoite: tunnistaa laaja-alaisesti oma osaaminen sen täysimääräiseksi hyödyntämiseksi
sekä ammatillisen kehityssuunnittelun perustaksi: 1) osaamisen käsitteellinen sisältö ja
komponointi: tuotannollis-tekniset kvalifikaatiot, mukautumiskvalifikaatiot, sosiokulttuuriset
kvalifikaatiot, innovatiiviset kvalifikaatiot 2) laatu, laatuhajonta ja nopeus osaamisen
mittareina 3) osaamisprofiilin määrittäminen: osaamisprofiilit, osaamisvaatimukset
yhteistyöyrityksen tehtävässä, oma osaamisprofiili suhteessa tehtävän
osaamisvaatimuksiin, henkilökohtaisten kehittämistarpeiden määrittäminen.
Kouluttaja: kauppatieteiden maisteri Timo Rope